نمایش فیلتر
نمایش 9 24 36
Close

آموزش XRef Material در تری دی مکس

XRef Material

Close

آموزش DirectX Shader Material در تری دی مکس

DirectX Shader Material

Close

آموزش Shell Material for Texture Baking در تری دی مکس

Shell Material for Texture Baking

Close

آموزش Advanced Lighting Override Material در تری دی مکس

Advanced Lighting Override Material

Close

آموزش Architectural Material در تری دی مکس

Architectural Material

Close

آموزش Ink’n Paint Material در تری دی مکس

Ink'n Paint Material

Close

آموزش Top/Bottom Material در تری دی مکس

Top/Bottom Material

Close

آموزش Shellac Material در تری دی مکس

Shellac Material

Close

آموزش Multi Sub Object Material در تری دی مکس

Multi Sub Object Material

Close

آموزش Morpher Material در تری دی مکس

Morpher Material

Close

آموزش Double Sided Material در تری دی مکس

Double Sided Material

Close

آموزش Composite Material در تری دی مکس

Composite Material