آموزش mental ray Sun & Sky در تری دی مکس (1)

آموزش mr Sky Portal در تری دی مکس (1)

آموزش Sunlight and Daylight Systems در تری دی مکس (1)

آموزش Standard Light در تری دی مکس (17)

آموزش Photometric Lights در تری دی مکس (8)

آشنایی با نورپردازی در تری دی مکس (5)