رایگان
رایگان

اعضای رایگان!

دسترسی به دوره های رایگان دسترسی به دوره های رایگان به محض عضویت...
 • دسترسی به ویدئو های آموزشی رایگان
ویژه اعضای تری دی مکس
شهریه دوره 750 هزار تومان

ویژه اعضای سه بعدی!

شرکت در دوره حضوری تری دی مکس دسترسی به تمامی دوره های تری دی مکس به محض عضویت...
 • امکان دسترسی به آرشیو آموزشی تری دی مکس
 • امکان شرکت در دوره حضوری
 • امکان تجدید دوره به صورت مدام العمر
 • امکان دسترسی به فایل های پروژه
 • امکان دسترسی به دوره هایی که در آینده برگزار خواهند شد
ویژه اعضای وی ری
شهریه دوره 850 هزار تومان

ویژه اعضای وی ری!

شرکت در دوره حضوری وی ری دسترسی به تمامی دوره های وی ری به محض عضویت...
 • امکان دسترسی به آرشیو آموزشی وی ری
 • امکان شرکت در دوره حضوری
 • امکان تجدید دوره به صورت مدام العمر
 • امکان دسترسی به فایل های پروژه
 • امکان دسترسی به دوره هایی که در آینده برگزار خواهند شد
ویژه اعضای راینو
شهریه دوره 1200000 هزار تومان

ویژه اعضای راینو!

شرکت در دوره حضوری راینو دسترسی به تمامی دوره های راینو به محض عضویت...
 • امکان دسترسی به آرشیو آموزشی تری دی مکس
 • امکان شرکت در دوره حضوری
 • امکان تجدید دوره به صورت مدام العمر
 • امکان دسترسی به فایل های پروژه
 • امکان دسترسی به دوره هایی که در آینده برگزار خواهند شد
ویژه اعضای زی براش
شهریه دوره 1200000 هزار تومان

ویژه اعضای زیبراش!

شرکت در دوره حضوری زیبراش دسترسی به تمامی دوره های زیبراش به محض عضویت...
 • امکان دسترسی به آرشیو آموزشی تری دی مکس
 • امکان شرکت در دوره حضوری
 • امکان تجدید دوره به صورت مدام العمر
 • امکان دسترسی به فایل های پروژه
 • امکان دسترسی به دوره هایی که در آینده برگزار خواهند شد
ویژه اعضای رویت
شهریه دوره 950 هزار تومان

ویژه اعضای رویت!

شرکت در دوره حضوری رویت دسترسی به تمامی دوره های رویت به محض عضویت...
 • امکان دسترسی به آرشیو آموزشی تری دی مکس
 • امکان شرکت در دوره حضوری
 • امکان تجدید دوره به صورت مدام العمر
 • امکان دسترسی به فایل های پروژه
 • امکان دسترسی به دوره هایی که در آینده برگزار خواهند شد
ویژه اعضای اتوکد و فاز 2
شهریه دوره 1050000 هزار تومان

ویژه اعضای اتوکد و فاز 2!

شرکت در دوره حضوری اتوکد و فاز 2 دسترسی به تمامی دوره های اتوکد و فاز 2 به محض عضویت...
 • امکان دسترسی به آرشیو آموزشی تری دی مکس
 • امکان شرکت در دوره حضوری
 • امکان تجدید دوره به صورت مدام العمر
 • امکان دسترسی به فایل های پروژه
 • امکان دسترسی به دوره هایی که در آینده برگزار خواهند شد
ویژه اعضای فتوشاپ
شهریه دوره 750 هزار تومان

ویژه اعضای فتوشاپ!

شرکت در دوره حضوری فتوشاپ و پست پروداکشن دسترسی به تمامی دوره های فتوشاپ و پست پروداکشن به محض عضویت...
 • امکان دسترسی به آرشیو آموزشی تری دی مکس
 • امکان شرکت در دوره حضوری
 • امکان تجدید دوره به صورت مدام العمر
 • امکان دسترسی به فایل های پروژه
 • امکان دسترسی به دوره هایی که در آینده برگزار خواهند شد
ویژه اعضای مارولوس
شهریه دوره 750 هزار تومان

ویژه اعضای مارولوس!

شرکت در دوره حضوری مارولوس دسترسی به تمامی دوره های مارولوس به محض عضویت...
 • امکان دسترسی به آرشیو آموزشی تری دی مکس
 • امکان شرکت در دوره حضوری
 • امکان تجدید دوره به صورت مدام العمر
 • امکان دسترسی به فایل های پروژه
 • امکان دسترسی به دوره هایی که در آینده برگزار خواهند شد