آشنایی با NURBS-Modeling در تری دی مکس (1)

آموزش اختصاصی Creating and Editing NURBS Sub-Objects در تری دی مکس (51)

آموزش اختصاصی Curve and Surface Approximation در تری دی مکس (5)

آموزش اختصاصی NURBS Models Objects and Sub Objects در تری دی مکس (40)

آموزش اختصاصی NURBS-Surfaces در تری دی مکس (2)

آموزش اختصاصی ساخت NURBS Curve and Surface Objects در تری دی مکس (10)