آموزش اختصاصی (Editable Patch (Patch در تری دی مکس (3)

آموزش اختصاصی Editable Patch Edge در تری دی مکس (1)

آموزش اختصاصی Editable Patch Handle در تری دی مکس (1)

آموزش اختصاصی Editable Patch Surface در تری دی مکس (4)

آموزش اختصاصی Editable Patch Vertex در تری دی مکس (2)

آموزش اختصاصی Geometry Rollout Patch در تری دی مکس (6)

آموزش اختصاصی Selection Rollout Editable Patch در تری دی مکس (4)