نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

آموزش XRef Material در تری دی مکس

XRef Material
رایگان!
بستن

آموزش DirectX Shader Material در تری دی مکس

DirectX Shader Material
رایگان!
بستن

آموزش Shell Material for Texture Baking در تری دی مکس

Shell Material for Texture Baking
رایگان!
بستن

آموزش Advanced Lighting Override Material در تری دی مکس

Advanced Lighting Override Material
رایگان!
بستن

آموزش Architectural Material در تری دی مکس

Architectural Material
رایگان!
بستن

آموزش Ink’n Paint Material در تری دی مکس

Ink'n Paint Material
رایگان!
بستن

آموزش Top/Bottom Material در تری دی مکس

Top/Bottom Material
رایگان!
بستن

آموزش Shellac Material در تری دی مکس

Shellac Material
رایگان!
بستن

آموزش Multi Sub Object Material در تری دی مکس

Multi Sub Object Material
رایگان!
بستن

آموزش Morpher Material در تری دی مکس

Morpher Material
رایگان!
بستن

آموزش Double Sided Material در تری دی مکس

Double Sided Material
رایگان!
بستن

آموزش Composite Material در تری دی مکس

Composite Material
رایگان!
بستن

آموزش Blend Material در تری دی مکس

Blend Material
رایگان!
بستن

آموزش Matte Shadow Material در تری دی مکس

Matte Shadow Material
رایگان!
بستن

آموزش raytracer controls rollout در تری دی مکس

Raytrace Material
رایگان!
بستن

آموزش Extended Parameters Advanced Transparency در تری دی مکس

Raytrace Material
رایگان!
بستن

آموزش Extended Parameters Rollout در تری دی مکس

Raytrace material
رایگان!
بستن

آموزش Basic Parameters Rollout در تری دی مکس

Raytrace material
رایگان!
بستن

آشنایی با Raytrace Material در تری دی مکس

Intro Raytrace Material
رایگان!
بستن

آموزش Maps Rollout در تری دی مکس

Standard and Raytrace Materials
رایگان!