نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

آموزش (Extended Primitives (Hose در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (Prism در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (RingWave در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (C-Ext در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (Gengon در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (L-Ext در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (Spindle در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (Capsule در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (OilTank در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (ChamferCyl در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (ChamferBox در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (Torus Knot در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Extended Primitives (Hedra در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Geometric Primitives (Plane در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Geometric Primitives (Teapot در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Geometric Primitives (Pyramid در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Geometric Primitives (Torus در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Geometric Primitives (Tube در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Geometric Primitives (Cylinder در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!
بستن

آموزش (Geometric Primitives (GeoSphere در تری دی مکس

Creating Geometric Primitives
رایگان!