آموزش ShapeMerge Compound Object در تری دی مکس (5)

آموزش اختصاصی BlobMesh Compound Object در تری دی مکس (10)

آموزش اختصاصی Boolean Compound Object در تری دی مکس (11)

آموزش اختصاصی Conform Compound Object در تری دی مکس (6)

آموزش اختصاصی Connect Compound Object در تری دی مکس (5)

آموزش اختصاصی Loft Compound Object در تری دی مکس (36)

آموزش اختصاصی Mesher Compound Object در تری دی مکس (3)

آموزش اختصاصی Morph Compound Object در تری دی مکس (4)

آموزش اختصاصی ProBoolean Compound Object در تری دی مکس (11)

آموزش اختصاصی ProCutter Compound Object در تری دی مکس (6)

آموزش اختصاصی Scatter Compound Object در تری دی مکس (11)

آموزش اختصاصی Terrain Compound Object در تری دی مکس (8)